علوم چهارم ابتدایی- فصل آهنربا

علوم چهارم ابتدایی- فصل آهنربا

علوم چهارم ابتدایی- فصل آهنربا

دراین فیلم ومحتوای آموزشی مطالب مفید بخش آهنربا درکتاب علوم چهارم ومطالبی فراتر ازآن قرارداده شده است تا دانش آموزان عزیز ونیز معلمان گرامی این پایه تحصیلی نهایت استفاده را نمایند.باتشکر.شاه مقصود …