بانکداری اسلامی

بانکداری اسلامی

بانکداری اسلامی

فهرست چكيده……………………………………………………………………………….۱
مقدمه………………………………………………………………………………..۳
مسوليتي به نام بانكداري اسلامي …………………………………………………………….۴
شناسه بانكداري اسلامي در جهان……………………………………………………………۵
دومين موسسه بانكي اسلامي بزرگ دنيا ……………………………………………………….۶
بانكداري اسلامي در پاكستان ………………………………………………………………۷
استراتژي بانكداري اسلامي در…