پروژه بررسي ميزان رضايت مردم از عملكرد سازمان اتوبوسراني

پروژه بررسي ميزان رضايت مردم از عملكرد سازمان اتوبوسراني

عنوان صفحهمرحله اول: ۱
۱) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………… ۱
۲) جمع آوري داده ها …………………………………………………………………………………………….. ۲
۳) بررسي سئوالات مورد نظر ……………………………………………………………………………………. ۲
۴) بخش نمودارها و جداول ……………………………………………………………………………………… ۷
۵) منحني نرمال …………………………………………………………………………………………………….. ۸
۶) بررسي مشكلات…