هدیه ای که هم تقویم است و هم پیامک های انگیزشی برای زندگی بهتر

هدیه ای که هم تقویم است و هم پیامک های انگیزشی برای زندگی بهتر

هدیه ای که هم تقویم است و هم پیامک های انگیزشی برای زندگی بهتر

این یک تقویم است که در هر روز یک پیام انگیزشی رؤیت می شود . تقویم سال ۱۳۹۴ هجری شمسی . 
بصورت کتاب pdf می باشد . 
این کتاب ۱۳ صفحه دارد . 
هرماه در یک صفحه قرار دارد . 
مخصوص چاپ ماهانه تقویم با پیامک برای دوستان . 
هر روز سال یک پیام انگیزشی دارد . 
پرداخت کرده ، دانلود نموده و لذت ببرید . …

Impact of BASNEF model educational program on body mass index, nutritional behavior and physical activity of obese students

Impact of BASNEF model educational program on body mass index, nutritional behavior and physical activity of obese students

Impact of BASNEF model educational program on body mass index, nutritional behavior and physical activity of obese students

نوع فایل:PDFتعداد صفحات :۲۱
سال انتشار : ۱۳۹۵
چکیده
Obesity and overweight are widely known as predicament not only because of its harmful has physiological affected also, its negative effect on quality of life. One of the facets that cause this issue is adolescents’ attitude toward behavior in high school adolescents nutritional patterns and physical activities. Education can enhance adolescents’ attitude and prevents from this problem. The aim of this study is to evaluate alterations in adolescents attitude toward behavior, behavioral self-administration using BASNEF model. METHODS: This study was a semi-experimental with pre-test, post test and follow up design. Fifty-one overweight/obese age16.4 ± 0.57 year olds high school…

درمان سرد مجازی در رابطه جنسی

درمان سرد مجازی در رابطه جنسی

درمان سرد مجازی در رابطه جنسی

دیگر نگران سرد مجازی شریک جنسی خود نباشیدوقت و هزینه خود را بیهوده هدر ندهید
با مشاوره رایگان در مورد مشکلات جنسی .مشکلات پوستی-مو  و غیره
makeup942@gmail.com مشکلات خود را بیان کنید…

مقاله دنیای درون سلول

مقاله  دنیای درون سلول

مقاله دنیای درون سلول

فهرست مطالب

ج

عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه.۲
بيان مسئله۲
ضرورت و اهميت تحقيق۲
هدف تحقيق۳
سئوالات تحقيق
روش تحقيق ۷
 
فصل دوم: سلول
مقدمه.۹
اختلافات و اشتراکات سلولها۱۰
سلولها يا پروکاريوت هستند يا يوکاريوت..۱۰
ارگانيسم هاي تک سلولي هم براي ما مفيد بوده و هم ضرر مي رسانند.. ۱۲
تغيير در سلول مبناي تکامل است… ۱۵
حتي تک سلولي ها نيز مي توانند رفتار جنسي داشته باشند…….. ۱۷
ما از يک تک سلولي رشد کرده ايم. ۱۸
اعمال سلول…