تعیین حجم نمونه کوکران – جدول مورگان

تعیین حجم نمونه کوکران - جدول مورگان

تعیین حجم نمونه کوکران – جدول مورگان

با استفاده از این فایل می توانید تعداد نمونه مورد نیاز جهت تحقیق خود را تعیین نمایید . فقط کافیست تعداد N جامعه را در سلول مورد نظر وارد کرده تا برنامه تعداد n نمونه را محاسبه کند. در شیت دوم نیز جدول مورگان قرار داده شده است.فرمت فایل:اکسل…