راهنمای مناقصه

راهنمای مناقصه

راهنمای مناقصه

راهنمای مناقصهشامل: دستورالعمل شرکت در مناقصه
دعوت نامه و فرم های مناقصه…

فیلم آموزش نرم افزار سیویل تری دی فارسی

فیلم آموزش نرم افزار سیویل تری دی  فارسی

فیلم آموزش نرم افزار سیویل تری دی فارسی

آنچه با این فایل ویدئویی یاد میگیرید.نکته : در این ویدئوی آموزشی از پرداختن به جزئیات  اضافی و نا مرتبط با
موارد زیر پرهیز شده است و تنها موارد ذکر شده ذیل آموزش داده شده است

۱-آماده سازي فايل تكست نقاط نقشه برداری در برنامه اكسل
شامل تحصیح اشتباهات ، فرمت نقاط مخصوص سیویل تری دی ، ویرایش ردیف نقاط و ….
۲-ورود فايل نقاط به برنامه سیویل
۳- گروه بندی نقاط
۴-تنظيمات استايل ، نمايش نقاط و …در برنامه
۵- ساختن سطح
۶- ورود نقاط به سطح
۷- تولید…